Landbouw & plattelandsontwikkeling

Landbouw en plattelandsontwikkeling zijn van cruciaal belang om tegen 2015 het aantal mensen te halveren dat in extreme armoede en honger leeft (Millenniumdoelstelling 1).

Drie op vier armen in de ontwikkelingslanden woont op het platteland. De meesten van hen hangen direct of indirect van de landbouw af om te overleven. Vrouwen spelen ook een rol van betekenis in de voedselproductie, de verwerking en de verkoop van levensmiddelen. Landbouwontwikkeling kan dus een verschil maken in het leven van een miljard armen, grotendeels vrouwen, en kan bijdragen tot zowel economische groei als tot armoedebestrijding en voedselzekerheid.

De klimaatverandering zal een verregaande impact hebben op de landbouw en vooral de armen treffen. Aangepaste maatregelen om de impact op de voedselopbrengst te verminderen zijn dringend nodig. Anderzijds heeft landbouw ook een groot potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen als de juiste landbouwpraktijken worden toegepast.

BTC houdt in zijn projecten en activiteiten diverse aspecten voor ogen.

Hogere productiviteit op een duurzame manier

Investeren in kleinschalige irrigatie en goed waterbeheer, het versterken van systemen waardoor de kleine producent toegang krijgt tot beter zaaigoed, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, het introduceren van kleinveeteelt in de productiesystemen… Dat zijn enkele van de acties die BTC ondersteunt en die bijdragen tot grotere voedselopbrengsten en hogere inkomsten.

Het verbeteren van de toegang tot kennis en innovatie voor de kleine producent blijft een belangrijke uitdaging. De grote druk op de natuurlijke rijkdommen (grond en water) vraagt om betere en meer duurzame, milieuvriendelijke technieken. Onder meer in Rwanda en Burundi werkt BTC ook aan efficiënte onderzoeks -en vulgarisatiediensten.

Betere markttoegang

Met de juiste steun kunnen kleine producenten efficiënte en betrouwbare leveranciers worden om de lokale markten en steden, en ook de nieuwe mondiale markten te bevoorraden. Investeringen in kleine verwerkingsbedrijven, waardoor een meerwaarde voor de producten wordt gecreëerd, kunnen het inkomen van de armen op het platteland verhogen. BTC ondersteunt verschillende actoren die de marktpositie van de kleine producenten mee helpen verbeteren, zoals boerenorganisaties, rurale financieringsinstellingen, dienstencentra enz.. Belangrijk is dat de civiele maatschappij, de privé-sector en de overheid in nauw overleg samenwerken.

Capaciteitsversterking en beter bestuur

De rol van de staat in de landbouwsector verandert snel, met een steeds sterkere rol voor de privé-sector en de civiele maatschappij. BTC ondersteunt landbouwministeries en -instellingen op nationaal en lokaal niveau om participatieve beleidsprocessen te formuleren en te implementeren, om te reguleren en te coördineren. De civiele maatschappij en de privé-sector moeten bij het landbouwbeleid worden betrokken. Niet alleen de coördinatie tussen de privé-sector, de civiele maatschappij en de overheid is van belang, maar ook de coördinatie tussen de verschillende ministeries die een rol spelen in landbouw- en plattelandsontwikkeling, zoals de ministeries van handel, milieu, economie...

Ook lokale overheden, die door de decentralisatieprocessen een belangrijke rol krijgen toebedeeld in het creëren van een gunstig klimaat voor lokale economische ontwikkeling en landbouw, worden in hun rol ondersteund.

Ten slotte worden ook de producentenorganisaties versterkt, onder andere in hun rol van dienst- en adviesverleners aan hun leden en in het beheer van economische infrastructuur, zoals irrigatienetwerken en opslagplaatsen.