Infocyclus

De Infocyclus is een opleiding die een overzicht biedt van de internationale samenwerking en de Noord-Zuid-problematiek. Voor iedereen die in de ontwikkelingssamenwerking werkt of aan de slag wil gaan.


 

Programma

In het multidisciplinaire programma is er voor elk wat wils. Na de online cursussen en de theoretische en praktische lessen kun je het veelomvattende domein van de internationale solidariteit beter bevatten.

 

Gemeenschappelijk programma

Driekwart van het programma van de residentiële vorming bestaat  uit een gemeenschappelijk programma waarbij een reeks lezingen, groepswerken, simulatiespelen etc een aantal elementen van de ontwikkelingssamenwerking belichten: noties van de grondvesten van de internationale coöperatie, voornaamste actoren, economische karakteristieken van ontwikkelingslanden, antropologie-sociologie, duurzame ontwikkeling, humanitaire hulp, cultuur en ontwikkeling.

De nieuwe Infocyclus doet recht aan de verwachtingen voor vernieuwing van de inhoud, didactiek , pedagogiek en organisatie van het nieuwe project en dit vanaf mei 2014.

De inhoud van de sessies van de Infocyclus zal worden gemoderniseerd en aangepast aan de hot topics en recente ontwikkelingen binnen de sector ontwikkelingssamenwerking en actief burgerschap. Dit wil zeggen dat er met kleinere groepen (25 deelnemers) gewerkt zal worden om interactie tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en lesgevers te bevorderen; ook wordt er meer dan voorheen gewerkt met een interdisciplinaire insteek

Uitgebreide informatie omtrent de inhoud zullen we binnenkort via de website communiceren.

Van Januari 2014 tot en met April 2014 zullen de opties niet meer bestaan maar laat Infocyclus verschillende aspecten van de ontwikkelingssamenwerking aan bod komen, vanuit zes duidelijk gedefinieerde invalshoeken:

1) Algemene begrippen en basisprincipes van de ontwikkelingssamenwerking: governance, Millenniumdoelstellingen, het begrip 'partnership', enz.;

2) Belangrijkste spelers in de ontwikkelingssamenwerking: bilaterale samenwerking, multilaterale samenwerking, ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van regionale instanties, vierde pijler;

3) Economische kenmerken van de ontwikkelingslanden: geschiedenis en context, begrippen van de ontwikkelingseconomie, microfinanciering;

4) Antropologie-sociologie: ontwikkelingssociologie, het begrip etnocentrisme, gender, inter/multiculturele dialoog/communicatie;

5) Verschillende mogelijkheden om zich in te zetten voor de internationale solidariteit: Noordacties – Zuidacties; nieuwe vormen van burgerengagement; projecthulp – programmahulp; budgethulp; microprojecten; realiteit, relativiteit en complexiteit van interventiebeheer, enz.;

6) De aan ontwikkeling verbonden uitdagingen: duurzame ontwikkeling, vredesopbouw en veiligheid, humanitaire hulp, mensenrechten, geopolitieke uitdagingen, enz

Uitwisseling

Het uitwisselen van standpunten, ideeën en ervaringen tussen de leden van een heterogene groep neemt tijdens de residentiële vorming een belangrijke plaats in, zowel op formele als informele momenten.
Voor de omkadering van de groep zijn ter plaatse pedagogisch verantwoordelijken aanwezig. Het zijn echte experten die actief zijn in de internationale solidariteit. Aarzel niet hen om raad of verduidelijking te vragen wanneer je die nodig hebt.
De Franstalige en Nederlandstalige Infocycli lopen parallel en vinden tegelijk plaats: een ééntalige Franstalige of Nederlandstalige kandidaat kan dus zonder probleem deelnemen aan een Infocyclus. Bepaalde sessies worden in beide talen of in het Engels gegeven. De kennis van de tweede landstaal en van het Engels is echter geen selectiecriterium.

 Het examen & het getuigschrift

Het mondelinge examen
Hebt u de afstandslessen gevolgd en hebt u de sessies van de residentiële opleiding voor minstens 90% bijgewoond, dan kan u het examen afleggen.
Het mondelinge examen bestaat uit de analyse van een tekst die u aan een jury bestaande uit twee personen voorlegt. De jury zal nagaan of:

  • U de basiskennis die tijdens de Infocyclus aan bod kwam beheerst.
  • U kritisch ingesteld bent en u een onderbouwde mening kan geven over de thema's die in de infocyclus aan bod zijn gekomen. En u legt verbanden tussen de verschillende onderwerpen en materies.
  • U, mits het in acht nemen van uw eigen ervaring,  kritisch kan reflecteren over uw eigen engagement ten voordele van de internationale solidariteit.


Voor personen voor wie het niet mogelijk is om de mondelinge proef af te leggen, stellen we de mogelijkheid voor om een schriftelijk werk in te dienen. U kan de toelatingsvoorwaarden voor het schriftelijk werk bij de dienst Infocyclus bekomen.

Het getuigschrift
Je bent niet verplicht de evaluatie af te leggen. Als je ervoor kiest om dat niet te doen, krijg je gewoon geen getuigschrift. Een attest van nauwgezetheid kun je wel krijgen. Bedenk wel dat het getuigschrift erkend is door de meeste openbare, private en internationale organisaties. In veel gevallen is het zelfs vereist om voor een job in aanmerking te komen.

Programma Cyclus 1 (januari/februari) 2014

Programma Cyclus 2 (februari) 2014

Programma Cyclus 3 (maart/april) 2014