Oeganda

Het samenwerkingsprogramma 2013-2016 tussen België en Oeganda focust op twee sectoren: onderwijs en gezondheidszorg. De nadruk ligt op het secundair onderwijs en het economisch, technisch en beroepsonderwijs, alsook op de kwaliteit van leren en aanleren. In de gezondheidssector is het de ambitie om de basisdienstverlening te versterken, door de districten en de non-profitsector te ondersteunen.

Onderwijs

Oeganda heeft het afgelopen decennium heel wat vooruitgang geboekt met het verbeteren van de toegang tot onderwijs. Er zijn echter veel problemen met de kwaliteit van het onderwijs, die maken dat het leerresultaat laag ligt.

In 2011 heeft Oeganda met de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de Wereldbank een nieuw strategisch plan ontwikkeld voor het secundair onderwijs en de economische, technische en beroepsopleiding (BTVET). Dat plan is bekend onder de naam 'Skilling Uganda'. Het hoofddoel is de kwaliteit te verbeteren en het bereik van het onderwijs uit te breiden, en bruikbare vaardigheden en bekwaamheden te ontwikkelen die reële kansen bieden op de arbeidsmarkt, eerder dan diploma's uit te reiken.

Onderwijs in Oeganda is in 2008 een prioritaire sector geworden voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De strategische focus ligt sindsdien op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en van het leren in de economische, technische en beroepsopleidingen.

De Belgische onderwijsportfolio omvat zowel budgetsteun als projectsteun. Sinds 2010 biedt België specifieke budgetsteun voor onderwijs (12 miljoen euro). Voor de periode 2013-2016 maakt België nog eens 14 miljoen euro vrij voor budgetsteun aan het onderwijs.

In 2012 werd een nieuw project gelanceerd om de kwaliteit van de lessen in het secundair onderwijs en het economisch, technisch en beroepsonderwijs te verbeteren. Het project biedt steun aan 4 colleges voor docenten en vakleerkrachten in het land (voor 17,5 miljoen euro). 16 miljoen extra middelen zijn beschikbaar voor 2 nieuwe onderwijsprojecten die aansluiten bij voornoemde prioriteiten.

Gezondheidszorg

De afgelopen tien jaar maakt Oeganda steeds meer geld vrij voor de gezondheidssector. Toch is het aandeel van het nationaal budget voor gezondheidszorg niet gestegen. Het blijft nog steeds rond 9 % hangen, wat veel lager is dan de Abujadoelstelling, die in 2001 op 15 % werd vastgelegd.

De laatste jaren is de bijdrage van de private non-profitsector aan het nationale gezondheidssysteem aangewend om de kloof te dichten. De non-profitinstellingen vertegenwoordigen meer dan 40 % van de ziekenhuizen, 17 % van de gezondheidsdiensten op lagere niveaus en 65 % van de scholen voor verpleegkundigen en vroedvrouwen. Ze leveren naar schatting 35 tot 40 % van alle gezondheidsdiensten aan de bevolking, meestal in landelijke en moeilijk te bereiken gebieden.

België zal meewerken aan de uitvoering van het strategisch en investeringsplan voor de gezondheidssector door twee prioritaire domeinen, geselecteerd door het Ministerie van Volksgezondheid, te ondersteunen:

Sectorale budgetsteun om de capaciteit van de districten op het gebied van decentralisatie en basisgezondheidszorg te versterken (12 miljoen euro), en het Project voor institutionele capaciteitsopbouw.Institutionele steun aan de non-profitsector om de dienstverlening uit te breiden en om een financieringsmechanisme op basis van resultaten (Performance Based Financing) te ontwikkelen via projectsteun (8 miljoen euro).

Multisectorale programma's

Gedelegeerde samenwerking

België is lid van de 'Environment & Natural Resources Development Partners Group' en van de 'Thematic Group on Climate Change' in Oeganda. Mogelijkheden van gemeenschappelijke financiering van klimaatprojecten worden onderzocht. Daarvoor is 3 miljoen euro uitgetrokken.

België bekijkt ook de mogelijkheden om met meerdere donoren samen te werken en gemeenschappelijke financieringsafspraken te maken om de uitvoering van het 'Strategic Plan for Skills Development' te steunen.

Beurzenprogramma

De Belgische hulp omvat een beurzenprogramma ter waarde van 8 miljoen euro. Hoewel de prioriteiten hier niet beperkt zijn tot de twee concentratiesectoren (onderwijs en gezondheid) en het milieu, zullen ze toch goed zijn voor 80 % van het beurzenprogramma. Ten minste 50 % van de beurzen is voorbehouden voor vrouwen. Een 'Alumnifonds' zal Oegandezen de kans bieden academische relaties met hun moederuniversiteit in België te onderhouden na hun studies.

Studiefonds

Voor het studiefonds wordt 3 miljoen euro vrijgemaakt. Het is een efficiënt en flexibel instrument, aangepast aan de noden van het partnerland.

Aanmoedigingsschijf

Aangezien het bevorderen van goed bestuur een prioriteit is voor beide regeringen, werd een aanmoedigingsschijf van 10 miljoen euro uitgetrokken voor de mogelijke uitbreiding van het budget van het samenwerkingsprogramma. Dat bedrag zal worden vrijgemaakt op basis van de verbeteringen in goed bestuur in Oeganda.

 

 

Download de brochure: Uganda-Belgium partnership 2013-2016 (pdf - 1.5 MB)